Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση των σχέσεων γονέων – τέκνων

Uncategorized

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο
θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις γονέων – τέκνων, μετά τη
διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου.

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως διαμορφώθηκε μετά από
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, συνιστά μια παιδοκεντρική μεταρρύθμιση, η
οποία διατηρεί και ενισχύει το αληθές και πραγματικό συμφέρον του παιδιού ως το βασικό
κριτήριο για τη ρύθμιση των σχέσεων των τέκνων με τους γονείς τους.
Για την εξυπηρέτηση του πραγματικού και αληθούς συμφέροντος του παιδιού, με το Σχέδιο
Νόμου καθιερώνονται καινοτομίες που διευκολύνουν τη συνεννόηση των γονέων μετά τη
διάσπαση του έγγαμου βίου και καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία θα
υποβοηθείται η ασφαλής δικανική κρίση για τις υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια.
Ειδικότερα, το Νομοσχέδιο εδράζεται στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των γονέων,
καθώς καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς
μετά το διαζύγιο, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Προάγονται, παράλληλα, οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών
διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του
παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει.

Καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα
οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων
γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, όπως η μη καταβολή της διατροφής, ο μη
σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων και η
διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα. Θεσπίζονται, δε, επαρκείς
δικονομικές εγγυήσεις για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από κακοποιητικές
συμπεριφορές, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και ιδίως με τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, υπό τις οποίες ερμηνεύονται οι διατάξεις του Νομοσχεδίου

Τέλος, με το σχέδιο Νόμου, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής
Σχολής Δικαστών για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, που θα δικάζουν τις
οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και
Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Κοινοποίησε το